Cổ đông ưu đãi biểu quyết có quyền hạn gì?

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi kyle26109409, 22/12/22.

 1. kyle26109409

  kyle26109409 New Member

  Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết
  1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

  2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau đây:
   • Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;
   • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

   Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện những thủ tục nào?
  Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông ưu đãi cổ tức

  1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

  2. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:
   • Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;
   • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
   • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  3. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
  Những quy định về cổ phần được thể hiện rõ trong Luật Doanh nghiệp 2020, nên tham khảo trước khi thành lập công ty mới.

Chia sẻ trang này