Công việc của Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty Cổ phần là gì?

Thảo luận trong 'Tin tức' bắt đầu bởi kyle26109409, 5/1/23.

 1. kyle26109409

  kyle26109409 New Member

  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

  Tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại TP.HCM.

  Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
  Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  - Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;
  - Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
  - Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  - Tuyển dụng lao động;
  - Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

  Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam cần thực hiện những quy trình và thủ tục gì?

  4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Chia sẻ trang này