Báo cáo tài chính hợp nhất là gì và hướng dẫn lập báo cáo tài chính

Thảo luận trong 'Tư vấn - Quản lý địa ốc' bắt đầu bởi thinhgecgec, 6/11/20.

 1. thinhgecgec

  thinhgecgec New Member

  [​IMG]  1.Khái niệm

  Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp.Báo cào này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định .  2.Mục đích của BCTCHN?

  Là tổng hợp và trình bày tổng quát nhất về các khoản chi tiêu, khoản nợ và doanh thu của công ty trong 1 năm vừa qua,

  Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh, khả năng tạo tiền của tập đoàn, Tổng công ty trong năm tài chính đã qua và dự đoán trong tương lai.

  Là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư trong tương lại.  3.Hướng dẫn lập BCTCHN

  + Cách làm chung

  Chúng ta sẽ gộp báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và con lại với nhau

  Chúng ta sẽ có công thức cơ bản sau: 100%mẹ+100%con

  Bao gồm 100% số dư tài sản và nợ phải trả dù công ty mẹ ko sở hữu toàn bộ công ty con, nhưng có quyền kiểm soát đối với tài sản và nợ phải trả của công ty con

  Vốn chủ sở hữu chia làm hai phần

  VCSH:100%

  Không bao gồm cả phần vốn của công ty con mà công ty mẹ sở hữu

  Lợi nhuận CPP, thặng dư vốn,…:100% mẹ + % Group đối với lợi nhuận hợp nhất của công ty con- Các bút toán điều chỉnh nếu có  +Quy trình lập BCTCHN

  B.1 Thu thập các báo cáo tài chính và thực hiện các điều chỉnh nếu cần, cộng hợp các chỉ tiêu tương ứng

  B.2 Thực hiện các bút toán điều chỉnh HN:

  .Loại 1 Điều chỉnh chênh lệch giữa FV và GTGS trong tài sản thuần của cty con

  .Loại 2 Loại trừ toàn bộ giá trị ghi số đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và ghi nhận lợi thế thương mại và NCI tại thời điểm hợp nhất

  .Loại 3 phân bố lợi thế thương mại nếu có

  .Loại 4 Loại trừ toàn bộ các giao dịch trong tập đoàn

  .Loại 5 Xác định giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát (NCI) tại thời điểm cuối kỳ

  B.3 Lập bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh và bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất

  B.4 Lập BCTCHN  4.Phạm vi của báo cáo tài chính hợp nhất

  +Công ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tập hợp các báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong và ngoài nước.

  + Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm việc tập hợp các báo cáo tài chính của tất cả các công ty con do công ty mẹ kiểm soát.Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (Công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con hoặc sở hữu gián tiếp công ty con qua 1 công ty khác) trừ trường hợp đặc biệt khi xác định rõ là quyền sở hữu không gắn liền với quyền kiểm soát.Công ty mẹ nắm ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con:

  +Các nhà đầu tư khác thỏa thuận cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết

  +Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo thỏa thuận.

  +Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên hội đồng quản trị hay cấp quản lý tương đương

  +công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương

  +Một công ty con được loại trừ khỏi việc hợp nhất báo cáo tài chính khi:

  +Quyền kiểm soát của công ty mẹ chỉ là tạm thời vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong tương lai gần (dưới 12 tháng)

  +Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian dài và điều này ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ

  +Công ty mẹ kế toán khoản đầu tư vào các công ty con loại này theo quy định tại chuẩn mực kế toán “công cụ tài chính”

  +Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi báo cáo tài chính hợp nhất các báo cáo tài chính của công ty con có hoạt đọng kinh daonh khác biệt với hoạt động của tất cả các công ty con khác trong tập đoàn. Báo cáo tài chính hợp nhất sẽ cung cấp các thông tin hữu ích hơn neeys hợp nhất được các báo tài chính của tất cả các công ty con bởi nó cung cấp các thông tin kinh tế, tàu chính bổ sung về các hoạt động kinh doanh áp dụng chuẩn mực của các công ty con trong tập đoàn. Hợp nhất báo cáo tài chính trên cơ sở áp dụng chuẩn mực kế toán “báo cáo tài chính bộ phận sẽ cung cấp các thong tin hưu ích vè các hoạt động kinh doanh khác nha trong phạm vi một tập đoàn.  Nếu bạn đã xem nhừng điều trên mà chưa hiểu rõ quá trình thực hiện báo cáo tài chính hợp nhất như thế nào thì hãy đăng ký ngay 1 khóa học BCTCHN ngắn hạn của trung tâm gec, ở đây sẽ giúp bạn hiểu rõ chi tiết hơn về cách lập báo cáo nha.

Chia sẻ trang này